top of page

©volksgruppen.orf.at/hrvati, 2019.

O nami

Hrvatski centar služi kao sredstvo širenja jezika i kulture hrvatske narodne grupe u Beču i kao sredstvo širenja interkulturnih odnosov s većinskim stanovničtvom i ostalimi manjinskimi skupinami, posebno u Austriji.

Bogata ponuda kulturnih, obrazovnih, informativnih i zabavnih sadržajev posvećena je pripadnikom svih dobi i zanimanj.

Od osnivanja Hrvatskoga centra i jur postojećih udrugov prije toga, nastojalo se povezivati sa susjednimi zemljami i partneri iz drugih europskih zemalj. Tako je uspostavljena mrižna veza s redovitimi obostranimi razmjenami know-how i iskustva, kao i razmjene umjetnikov, učenikov i studentov. Centar je tulikaj mjesto kontaktov i mjesto za dobivanje informacijov o etnički i manjinski pitanji, a redovito ga poišću studenti i grupe profesorov, kako iz same Austrije, tako i iz inozemstva.

FUNKCIJE CENTRA

 • Kulturni centar i mjesto različnih dogodjajev

 • Informativni centar: primarno mjesto za postavljanje pitanj i servisno mjesto za davanje informacijov o gradišćanskimi Hrvati u Beču, ali i o cijeloj narodnoj grupi, kako za pripadnike narodne grupe, tako i za zainteresiranu javnost, domaće i medjunarodne učitelje, profesore i studentske grupe…

 • Obrazovni centar (čuvarnica, tečaji za dicu i odrasle, radionice, seminari, obrazovni dogodjaji…)

 • Biblioteka – online katalog, umriženo putem ÖBV (Austrijski savez knjižnic)

 • Mjesto prvoga kontakta za djelatne zajednice i projekte specifične za narodne grupe

 • Centar komunikacije: mjesto sastanka Hrvatov i mjesto održavanja hrvatskih priredab i aktivnosti u Beču za pripadnike svih dobnih skupin – slavlja i zabavni dogodjaji, Klub seniorov…

 • Centar udrugov: ujedinjuje pod svojim krovom udruge i organizacije gradišćanskih Hrvatov sa sjedišćem u Beču, mjesto sastanka različnih udrugov i djelatnih zajednic, mjesto za probe različnih muzičkih i folklornih grup...

 • Medijski centar: redakcije časopisa Put i Novi glas, News Service

 • Centar za politiku: manjinska politika, umreživanje s drugimi organizacijami narodnih grup i krovnimi savezi unutar narodne grupe, na nacionalnoj i europskoj razini

 • Opća administracija i upravljanje, koordinacija svih udrugov, projektov i aktivnosti…

PONUDE I AKTIVNOSTI

 • Kulturni dogodjaji: predavanja, razgovori, diskusije, koncerti, izložbe, čitanja, kazališće, film…

 • Biblioteka

 • Dvojezična dičja grupa (Čuvarnica)

 • Jezični tečaji za dicu i odrasle (gradišćanskohrvatski i standardni hrvatski jezik), seminari, radionice…

 • Informacije i odnosi s javnošću

 • Publikacije

 • Manjinska politika

 • Klub seniorov, zbor, muzičke i folklorne grupe

 • Hrvatski bal u Beču

 • Hrvatsko kiritof u Beču, Ulična fešta, adventski sajam…

 • Muzički i tančeni večeri (zabavna glazba i folklor)

 • Svete maše

 • Iznajmljivanje dvoranov za izložbe, seminare, obrazovne i kulturne dogodjaje i privatne svetačnosti

bottom of page